Kolibri FA
November 18, 2019
Reporting i BI
November 18, 2019

City Plus© je naše rešenje iz klase facility management softvera.Micro BS je autor sveobuhvatnog softverskog rešenja City Plus© za praćenje poslovanja kompanija koje se bave uslugama redovnog i vanrednog tehničkog održavanja objekata, održavanjem higijene i zelenih površina kao i integrisanim ugovornim održavanjem, obavljanjem usluga domara i domaćina zgrada, i sličnim uslugama.

U najkraćem, sistem evidentira izdate ponude, ugovore i anekse za usluge, potom vrši obračun redovnih i vanrednih usluga, vodi magacine, izdaje račune firmama i uplatnice fizičkim licima i potom prati naplatu i relizaciju tako da se greške u svim koracima svode na minimum a poslovni rezultati bivaju maksimalno transparentni..